Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Zapytanie ofertowe dot. dostawy środków piorących

Zapytanie ofertowe o przedstawienie cen na realizację zamówienia "Dostawa chemicznych środków piorących w postaci płynnej dla potrzeb działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim".

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Elbląski

ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-55-79

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,

Kamionek Wielki 82, 82 – 340  Tolkmicko,

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim., zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen na realizację zamówienia  „Dostawa chemicznych środków piorących w postaci płynnej dla potrzeb działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”

 

 1.                                Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa chemicznych środków piorących w postaci płynnej dla potrzeb działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu urządzeń dozujących płynne środki piorące do wszystkich zainstalowanych a także nowo zakupionych w trakcie trwania umowy pralnic wraz z oprogramowaniem dostosowanym do różnych technologii prania występujących w Zakładzie.
 3. Dostawa środków piorących odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w pojemnikach o masie brutto nie mniejszej niż 20 kg i nie większej niż 30 kg.
 4. Wykonawca zapewni obsługę serwisową do urządzeń dozujących oraz pełny serwis technologiczny gwarantujący uzyskanie niezbędnej jakości prania.
 5. Podane ceny w formularzu ofertowym są cenami maksymalnymi w okresie trwania umowy.

 

 

 1.                                Termin wykonania zamówienia:

 

  Termin wykonania zamówienia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

 

 

 1.                          Forma udzielania zamówienia:

 

 1. Zamówienie realizowane jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, obowiązującym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, których oferta będzie odpowiadała zasadom określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacje uzupełniające:

 

1)      wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym służą wyłącznie do  przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w innych celach.

2)      Wykonawca winien zapoznać sie z całością niniejszego Zapytania Ofertowego.

3)      wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią jego integralną część.

4)      wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 

 1.                              Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełniać Wykonawca:

 

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia.

 

 

 1.                                Cena oferty winna uwzględniać następujące elementy:

 

 1.     Wykonawca ma obowiązek przedstawić jedną ofertę i zaproponować tylko jedną  cenę na dany asortyment.
 2.     Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.     W cenie produktów Wykonawca zobowiązuje się do:

 

 •     bezpłatnej dostawy i montażu urządzeń automatycznie dozujących środki piorące,
 •     bezpłatnego serwisu urządzeń dozujących przez cały okres obowiązywania umowy,
 •     bezpłatnej opieki technologicznej mającej na celu uzyskanie optymalnych parametrów prania,
 •     bezpłatnego odbioru opakowań po środkach piorących,
 •     bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
 •     usuwania awarii maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
 •     dostarczenia dokumentacji produktów (karty charakterystyk, ulotek produktów, instrukcji, kart bhp itp.).

 

 1.                             Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę netto, VAT, wartość brutto.

Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 

 1. Do formularza ofertowego (załącznik nr 1) Wykonawca winien załączyć:

 

 •       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
 •       kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych  uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia.

 

 1.                           Miejsce i termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 17.12.2021 r. do godziny 10:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82, 82-340 Tolkmicko.

Na kopercie należy wpisać adres Wykonawcy oraz:

 „Dostawa chemicznych środków piorących w postaci płynnej dla potrzeb działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”.

 1.    drogą pocztową (adres jw.) lub osobiście;
 2.    lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl
 3.    oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 1.              Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia:

 

 1.         Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 2.         O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 3.         Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego.
 4.         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie pisemnej do Oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza..

 

                              UWAGI KOŃCOWE

 

 1.     Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Mirosława Dobrzyńska e-mail: zaz@kamionekwielki.com.pl. Pytania prosimy kierować w formie pisemnej na w/w adres e-maila.
 2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

 

Kamionek Wielki 30.11.2021  r.

 

Zamawiający - pismo główne do oferty - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz